Proutkařství


Proutkařství, virgule (indikátor) v teorii a praxi

( Použitý text z přednášky- 26. říjen 1999, M. Hlasný, Dům techniky Ostrava – Mariánské Hory)


Osnova přednášky:

 1. Proutkařství – historie a teorie
 2. Co je to kyvadlo (pendl)?
 3. Faktory ovlivňující práci telestéta
 4. Typy virgulí
 5. Možnosti využití virgulí v praxi
 6. Trénink a přechod na tzv. „virguli v hlavě“
 7. Desatero proutkaře
 8. Základní test pro zjištění schopností k telestézii
 9. Některé myšlenky z použité literatury při přednášce společnosti ASTRADAT
 10. Použitá literatura

1. Historie a teorie ( jak to funguje?)

Něco málo z historie…….

 Virgule, někdy také nazývaná indikátor, je pomůckou člověka – citlivce (senzibila), který s její pomocí provádí detekce.

Dnes již asi těžko zjistíme, jak lidé poprvé začali používat virguli. Jisté však je, že tato tradice používání virgule jako detekční pomůcky, provází lidstvo od jeho počátků až po dnešek.

Různé magnetické jevy spojené s člověkem, jsou jasně zřetelné na jeskynních malbách, na basreliéfech staroegyptských staveb, přes středověk k dnešku. Umění pracovat s virgulí se předávalo z generace na generaci. Byla však období, kdy umění vzkvétalo, jindy téměř zaniklo. Udrželo se především jako proutkařství při hledání vody a nerostů. Značný význam mělo také v léčitelství např. starý Egypt), nebo při budování lidských osad ve staré Číně, ale i jinde. Ilustrační obrázek č.1a: Kopie starého čínského tisku znázorňuje pravděpodobně mosazný proutek v rukou čínského císaře Kung Yü –2205-2197 př. n. l.:

obrázek č.1b – proutkař při práci na dřevorytu ze XIV. století:

V dějinách lidstva se zabývalo problémem lidského magnetismu a jeho využitím v různých oborech, tedy nejen v proutkaření, mnoho význačných vědců. Namístě je jmenovat alespoň některé z nich. Na konci středověku se objevuje významná osobnost oficiální vědy – Paracelsus. Byl to profesor na Basilejské univerzitě. Tento vědec užíval lidský magnetismus k léčbě a hledání minerálů. Jeho pokračovatelem, a dá se říci, že i předchůdcem dnešních psychotroniků, byl rakouský lékař F. A. Mesmer. Tento lékař využíval lidského magnetismu při léčbě. Zjistil, že léčivé jsou i tahy rukou kolem pacientova těla. Tuto metodu nadále rozvíjel a má velikou zásluhu na tom, že se magnetizérství – druh léčitelství oddělilo od pokoutní magie.

 Německý chemik K. Reichenbach, mimo jiné objevitel parafínu, žijící v 19. Století, měl na svou dobu zajímavou experimentální metodiku. Pracoval se senzibily v temné komoře a tyto citlivce si vybíral podle zajímavých kritérií. Můžeme si je zde pro zajímavost uvést:

 

–          libý pocit z barvy modré a nelibý z barvy žluté

–          štítivost při pohledu do zrcadla

–          záliba v sezení na rohu stolu nebo na kraji lavice

–          záliba studených jídel, zvláště pak salátu

 

Zjistil, že kdo má jednu z těchto vlastností, pak, je-li senzibil, má obvykle všechny tyto vlastnosti. Tento vědec také u senzibilů začal zkoušet citlivost rukou, schopnost detekce různých materiálů a vnímání různých druhů energie. Při těchto pokusech také zjistil, že muž a žena mají opačnou polaritu těla. Zde je nutno také podotknout, že polarita je zřejmá i u těla samotného. Muž má levou stranu kladnou a pravou zápornou. U ženy je tomu právě naopak. Tato polarita je zřejmá také u jednotlivých částí těla.

  

Teorie

Vědci a senzibilové si vždy kladli otázku, jak a proč vlastně virgule funguje. Vzniklo mnoho teorií, které se snaží vysvětlit tento jev. Některé vznikly na základě mnoha pokusů, které badatelé správně či nesprávně vyložili do svých teorií. Jiné vznikly na základě pouhých úvah. U nás bylo formování teorií ovlivněno také minulým režimem, který připouštěl jen vyhraněný druh vědeckých prací.

  Kolem roku 1980 se u nás zabýval výzkumem v této oblasti Prof. RNDr. František Kahuda. Laboratoř Prof. F Kahudy se zabývala různými pokusy a také vytvořila teorii k dané problematice.

Cituji: „Jednou z nejvýznamnějších a specifických aktivit každé objektivně existující hmoty je její fundamentální záření. Veškerý prostor mezi hmotnými tělesy i mezistrukturálními částmi jednotlivých těles (například mezi atomy) je vyplněn nejrůznějším zářením, ale zvláště též fundamentálním zářením atomů basionů těles, které je mimo jiné jejich existenční podmínkou i podmínkou existence všeho živého na naší Zemi. Jestliže každá hmota či látka na Zemi, organická nebo neorganická, vysílá své vlastní paprsky, pak různé struktury a vlastnosti paprsků fundamentálního hmotného záření s příslušnými frekvencemi charakterizují zářící hmoty, jež v přirozeném (tj. jinak neovlivněném) stavu vzájemně odlišují. Jde ovšem o charakteristiky povahy fyzikální, neboť fyzikální myšlení dnes již umožňuje formulovat a  řešit libovolný problém přírodních věd. Stejně tak je tomu v oblasti psychických jevů, kdy při poznávání způsobu práce lidského vědomí jde již o aplikaci fyzikálních zákonů nejen atomové, ale zvláště též subatomové fyziky.“ Konec citace.

Zajímavé na laboratoři prof. F. Kahudy je to, že jí bylo umožněno pracovat v minulém režimu na výzkumu v oblastech, které byly v té době tabu a to s výraznou podporou tehdejší vlády a strany.

 Ivo Chudáček a Jiří E. Marek uvádějí ve své knize „Fyzika na pokraji světa, aneb psychotronika“ teorii, které také pracuje s jistý druhem záření. Toto záření pro změnu nazvali „Ód“. Jejich teorii můžeme shrnout do několika nejdůležitějších bodů:

 1. Ód je generován v lidském těle a také ve všech hmotných systémech. Vytváří kolem nich několikacentimetrovou vrstvu.
 2. Dotkne-li se jakýkoliv předmět ódické vrstvy, nateče tato vrstva na jeho povrch, přičemž vytváří pravidelnou opakující se strukturu, kterou lze zjistit pendlem. Dotkne-li se ód zemského povrchu, zmizí z povrchu předmětu.
 3. Povrch předmětu se dá od ódu očistit. Mechanickým setřesením, spláchnutím vodou nebo mírným zahřátím nad plamenem.
 4. Ód může být zmagnetizován a sám má schopnost magnetizace. Existuje silová analogie mezi severním pólem (magnetickým) a mužským pólem, jakož i mezi jižním pólem (magnetickým) a ženským pólem.

  Další teorii vysvětlující fungování virgulí je teorie tzv. „M“ pole, dle angl. MEMORY – paměť (časopis fantastická fakta 8/99). Toto „M“ pole je jakési paměťové pole, kde je jakákoli zkušenost určitého jedince uložena. Toto pole se rozprostírá kolem naší planety. Odtud může později kdokoli informace čerpat. Takto popsaná teorie je velmi zjednodušená verze. Paměťové „M“ pole je shodné se záznamem „Akáša“. Tento záznam se popisuje ve východních filozofiích. Zde je na místě říci, že opravdu ne každý se může k informacím v záznamu Akáši dostat. Těch, kteří se dostávají k informacím ze záznamu a kvalitně je reprodukují je málo. Kvalitně pracující senzibil pracuje na principu kladení přesných a konkrétních otázek (typu Ano – Ne) virguli, při napojení se na záznam Akáši – naší „kosmickou databanku informací“. Takže v praxi je naprosto jedno, jestli se ptáme na to, co je teď, co bylo před hodinou či před stoletím. Záleží pouze na správně formulované otázce.

 Při otázce se senzibil „spojí“ s touto databankou a žádanou informaci obdrží. Nebo také ne. V tomto je další háček při práci senzibila. Některé informace jsou zčásti nebo také zcela zablokované. Jindy jsou informace zablokovány jen na určitý čas. V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že hlavně jsou informace poskytovány podle toho, jak je ten který telestét morálně na výši. Pro určitý druh informací musí být celá naše společnost tady na Zemi zralá jako celek.

Při používání virgule v praxi jsem zjistil, že někdy se telestét zaměřuje na „Ód“, tedy na vyzařování detekovaného předmětu a někdy se napojuje na „M“ pole – záznam Akáši. Vždy záleží na dané konkrétní situaci, ve které telestét pracuje.

V tomto místě přednášky je vhodné se zmínit o několika dalších teoriích, se kterými se také můžete setkat.

Některé teorie jsou vytvořeny tak, že se vezme již nějaká známá a hotová fyzikální či jiná pravdivá práce nebo teorie. Dotyčný „výzkumník“ se snaží vysvětlit fungování virgulí a podobných jevů tím, že se snaží tyto jevy naroubovat na onu pravdivou práci či teorii.

Dalšími teoriemi jsou práce, které jsou doslova „vycucány z prstu“ a nemají hlavu ani patu. V takové práci se pak vyzná snad pouze autor. Tyto teorie jsou charakteristické značnou složitostí a nepochopitelností výkladu, který doprovázejí složité vzorce pro různé výpočty něčeho, co by mělo teorii potvrdit.

Závěrem o tzv. „šílených teoriích“ je poučení, že při hledání těch správných a pravdivých teorií se musíme vždy spolehnout na svůj „selský rozum“. Snad jen tak se dobereme kvalitních výsledků ve své práci.

Na konec této části přednášky mi dovolte uvést jednu perličku týkající se právě vytváření teorií.

Existovali a existují vědci, skutečné kapacity. Tito vědci někdy vynaleznou věci nebo vymyslí zajímavé teorie, které předběhly svou dobu o mnoho let. Většina vynálezů je snadno zneužitelná a naše generace není k jejich užívání zralá. Zákonitě tedy dojde  vědec k závěru, že je třeba tyto informace zatajit. Většinou jsou kolem takového vědce lidé – spolupracovníci, kteří znají nějaké dílčí informace o práci svého vedoucího vědce a o výsledcích testů a zkoušek. Vědec proto vytvoří teorii, která navazuje velmi logicky na současné znalosti vědy. Vytvoří jakýsi falešný teoretický „roub“. Jde-li však nějaký další vědec touto cestou, nedojde nikdy k sestavení onoho fungujícího vynálezu.

 Takovými vědci a vynálezci byli i Nikola Tesla a Albert Einstein.

Zajímavá kniha –Filadelfský experiment, doporučuji k přečtení, titulní strana knihy viz. Obrázek číslo 2:


2. Co je to kyvadlo (pendl) ?

 Jedním z hlavních pracovních nástrojů senzibila je kyvadlo. Kyvadlo je předmět, zavěšený na tenkém, dostatečně pevném materiálu, který je pružný a nemá snahu se kroutit. Nejčastěji používáme režné nitě, tenké provázky, koňské žíně a podobně. Jako závaží lze použít materiál, jako je kov sklo aj. Závaží by mělo mít souměrný tvar, čímž se vyhneme různým excentrickým kmitům.

 Po přivázání závaží k závěsu, vezmeme volný konec závěsu do pravé ruky, nejlépe mezi palec a ukazovák. Natažené prsty levé ruky přiblížíme na vzdálenost několika centimetrů k závaží. Nyní mohou nastat dva případy:

 • neděje se nic, možná jen mírné chaotické kývání v rozsahu několika milimetrů, způsobené třesem ruky
 • závaží kyvadla se během několika sekund rozhoupe s rozkyvem až desítky centimetrů

V druhém případě drží kyvadlo osoba senzibilní. Takovou osobu nazýváme senzibil.

 Nyní jistě každého napadne otázka: „Proč virgule někomu funguje a někomu nefunguje?“ Odpověď není jednoduchá.

První z důvodů funkčnosti či nefunkčnosti virgule je skutečnost, že se lidé dělí na tzv. citlivce a necitlivce. Každý člověk má kolem sebe určitý druh energetického obalu, který nazýváme aura. Záření vycházející z těla má určitou vlnovou délku. Základní vlnová délka zdravého člověka, senzibila, je 4,44 cm. Takový člověk splňuje základní předpoklad pro práci s virgulí.

Necitlivec, čili nesenzibilní jedinec má svou základní vlnovou délku 14,4 cm. Tento člověk v tomto životě nebude nikdy senzibilní.

 Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím práci proutkaře  – telestéta  je morální čistota. Vím, že je to široký pojem, který si každý vykládá jinak. Základem je nesobečnost. Z vlastní zkušenosti vím, že mně virgule funguje nejlépe, jestliže ji používám pro potřeby druhých lidí bez nároku na honorář a zisk. Samozřejmě mohu používat virguli i pro své potřeby. Jedná-li se však o oblast práce související se ziskem (byť jen okrajově), pak značně klesá úspěšnost detekcí a někdy jsou detekce nulové. Nulové znamená, že se virgule o takovém tématu prostě „odmítá bavit“.

Pro zajímavost mohu uvést, jak si dovede virgule také „dělat legraci“. Snad každý začínající telestét si hned na počátku své práce s virgulí položil otázku: „Když ta virgule ví tolik věcí, může vědět i vítězná čísla ve sportce“? Hledajíce odpověď na svou otázku, vezme začátečník do ruky virguli a začne hledat ona vítězná čísla. Po mnoha a mnoha telestetických dotazech se skutečně dobere k číslům, které svým počtem odpovídají potřebám sázkařů pro vyplnění tiketu.

Ve společnosti Astradat provedli zajímavý pokus. Určili čísla do slosování sportky před i po samotném slosování. Jelikož tažená čísla nebyla shodná s čísly vylosovanými, udělali jasný závěr. Čísla jsou chráněna před zneužitím velice dobře a to i po slosování. Tato oblast je pro dobrého telestéta tabu.

 Téma morální čistoty při práci telestéta s virgulí by se dalo rozvíjet hodně dlouho, ale myslím, že jistě všichni chápete, co se pojmem morální čistota rozumí.

Dalším z důvodů, proč by virgule nemusela fungovat, je současný zdravotní a energetický stav proutkaře – telestéta. Jestliže se telestét již dostal do stavu, kdy se v jeho těle začíná probouzet nějaká nemoc, pak automaticky dojde k  pozastavení „dodávek energie“ pro práci s virgulí. Virgule taktéž nebude „ukazovat“, je-li již   telestét vysílen. Nemusí dojít k úplnému vysílení a už se budou v práci telestéta projevovat chyby v detekcích. Chceme-li se vyhnout chybám v detekcích vzniklých právě nemocí nebo energetickým vyčerpáním, předejdeme tomu zjištěním si svého současného stavu. Před započetím práce s virgulí, se právě virgule zeptáme, můžeme-li pracovat a máme-li dostatek energie pro práci.

Ovlivňující faktor – typ virgule. Zde velice záleží na každém jedinci. Jsou lidé, kterým v ruce funguje každá virgule. Jsou však také lidé, kteří musí mít tu svou virguli, ten svůj typ. Typ nejen tvarový, ale i materiálový. Toto téma však více rozebereme v pasáži „Typy a tvary virgulí“.

 Velice důležitým faktorem, o kterém se musíme zmínit, je povolení k práci. Na začátku jsem se zmínil o teorii „M“ pole, čili záznamu Akaši. Řekli jsme si, že lze z tohoto záznamu získat informace, ovšem za určitých okolností. Jednou z  okolností je již zmíněná morální čistota telestéta. Další je časová vhodnost požadované informace a vyzrálost telestéta nebo Země jako celku. Tyto případy jsou zcela jasné. Není-li zplněna podmínka, není informace přístupná. Mohu uvést případ, co se stane s telestétem, jestliže se nezeptá virgule na možnost získání informace a „strká prsty“ tam, kam mu není dovoleno. V praxi se telestét dostane do situace, kdy je mu doslova odebrána energie pro práci s virgulí. Tím je jeho postup v zakázané oblasti pozastaven a on se velmi diví, co se to s ním vlastně děje. Jak rychle se člověk z takové situace dostane, závisí jen a pouze na něm. Energeticky oslabený telestét si sám musí vnitřně uvědomit, že pracoval v  oblasti, kam neměl povolen přístup. Pokud si toto uvědomí a zároveň od svého záměru v dané oblasti pracovat upustí, je mu energie vrácena. Uvedený případ je krajním stavem, ale velice nepříjemným, pokud se v něm nacházíme.

 Prostředí, ve kterém telestét pracuje může ovlivňovat přesnost a kvalitu detekcí. Uvedu alespoň několik příkladů, kdy může být telestét ovlivněn. Práce na místě výskytu geopatogenních zón, vodních pramenů a podzemních vodních toků, aktivních tektonických poruch. Sám jsem zaznamenal případ, kdy se mi velmi špatně pracovalo s virgulí v domě, který stál velmi blízko silné trafostanice určené pro vlakové nádraží. Z tohoto případu vyplývá, že telestéta může ovlivňovat přítomnost magnetického nebo elektrickomagnetického pole. Při práci s virgulí jistě sami najdete další zdroje možného ovlivňování, jako jsou chlad a zima, vlhkost ovzduší a tlak vzduchu, intenzita světla a v neposlední řadě také vítr, který vám nepříjemně v terénu rozhoupe virguli.

Neméně důležité pro práci telestéta je pravidelné cvičení – trénink. Pravidelným tréninkem se zvyšuje citlivost senzibila. Se zvyšováním citlivosti je také spojena rychlost detekce a spotřeba telestétovy energie na danou detekci. Telestét si také tréninkem zvyšuje svůj vlastní energetický potenciál. V důsledku se řádné cvičení projeví ve zkrácené době nutné pro uskutečnění detekce a ve větším počtu uskutečněných detekcí, než dojde k úbytku takového množství energie, že telestét musí přerušit práci.

 Pracujeme s velice jemnými energiemi. V praxi to znamená mnoho hodin poctivého tréninku a sebezdokonalování. Lze to přirovnat ke sluchu. Ucho a sluch má každý, ale ne každý má hudební sluch. Kdo má hudební sluch, není ještě hráčem na hudební nástroj. Koncertním hudebníkem se člověk může stát až po létech úmorného cvičení těla a vědomí. S psychotronickými schopnostmi senzibila je to obdobné.

Zajímavým ovlivňujícím faktorem je požívání alkoholických nápojů. Opět konkrétní příklad. Dám-li si tři piva, pak musím nutně počítat s tím, že virgule nebude se mnou „mluvit“ asi pět dnů. Poctivý a pracovitý telestét může požitím většího množství alkoholických nápojů spolehlivě zlikvidovat několik měsíců tréninku. Znám však také senzibilní jedince, kteří pijí pivo i během práce s virgulí a některým z nich to dokonce pomáhá. Ale i zde platí, že všeho s mírou. Nebudu zde účinky alkoholu dále rozebírat, protože se o tomto problému můžeme zmínit při přednášce o auře a dalších energetických tělech.

 Na závěr této kapitoly je dobré podotknout, že studium teorie, praktické působení telestéta a možnost dalšího rozvoje či výzkumu, nabízí velmi široké pole působnosti. Možnosti práce s virgulí je tak mnoho, že pokud se budete věnovat psychoenergetice a práci s virgulí jako svému koníčku, tak vás mohu ubezpečit, že celý život budete nacházet stále nové a nové informace a že se vám tento koníček nikdy neomrzí.


3. Faktory ovlivňující práci telestéta (shrnutí)

  Faktorů, ovlivňujících práci telestéta je velmi hodně. Alespoň ty základní si nyní seřadíme podle stupně důležitosti.

Musí být člověk senzibilní

 1. Morální čistota
 2. Zdravotní stav
 3. Energetický stav
 4. Používaný typ virgule
 5. Dle typu práce – přístupová povolení
 6. Prostředí, ve kterém se pracuje
 7. Trénink
 8. Požívání alkoholických nápojů
 9. Další méně důležité faktory

 

Takto vytvořená stupnice důležitosti je jen pomyslná. A to hlavně z důvodu okolností v daném okamžiku při práci. Jsem-li amorální – nefunguje virgule. Jsem-li nemocen – nefunguje virgule. Nemám-li dostatek energie – virgule nefunguje. Jsem-li opilý – virgule opět nefunguje. V některých jiných případech virgule může fungovat, ale může také dávat klamné informace.

Na závěr teoretické části přednášky je dobré podotknout, že studium teorie, praktické působení telestéta a možnost dalšího rozvoje či výzkumu, nabízí velmi široké pole působnosti. Možností práce s virgulí je tak mnoho, že pokud se budete věnovat psychoenergetice a práci s virgulí jako svému koníčku, tak vás mohu ubezpečit, že celý život budete nacházet stále nové a nové informace. Tento koníček se vám nikdy neomrzí.

V příloze minulé přednášky byl obrázek pendlu. Nákres je uskutečněn podle informací, které výzkumný tým společnosti Astradat získal z databanky Akáša. Tvar tohoto typu pendlu je ideálním tvarem. Materiál je mosaz nebo bronz. Materiály jsou jako nejlepší opět na doporučení informací z Akáši. Stejně jako materiál závěsu – koňská žíně nebo lidský vlas. Tento pendl má také dutinu na svědka. To je místo, kam se může vložit kousek hledaného materiálu. Pomáhá to při koncentraci na hledané předměty, nerosty. Postupným tréninkem se toto stává zbytečným a telestét se velice dobře koncentruje i bez této pomůcky.


4. Typy virgulí

  Na počátku práce senzibila je velice důležitý výběr typu virgule. Jelikož je každý člověk individualita, je nemožné určit typ virgule, který by vyhovoval každému telestétovi. Při samotném výběru typu virgule záleží na několika faktorech, které ovlivňují volbu. Bereme v úvahu pokročilost senzibila. Je-li senzibil začátečník, nebude pravděpodobně hned zpočátku pracovat s virgulí, která potřebuje pro práci hodně energie. Při dalším rozhodování pak budeme brát zřetel na druh materiálu, tvar a podobně.

Z vlastní zkušenosti také vím, že každý typ virgule se hodí na jiný druh detekce.

Měli bychom však postupovat tak, jak by postupoval člověk, který je nováček a hledá pro sebe pracovní nástroj. Obrázky typy_k1, typy_k2, typy_k3, typy_k4, ukazují různé druhy virgulí, které byly kdy použity:

Jako první je vhodné vyzkoušet si své schopnosti na kyvadélku. Pro první pokusy nám může velice dobře posloužit zlatý prsten zavěšený na nitce. Takto vytvořené kyvadélko uchopíme mezi palcem a ukazováčkem pravé ruky tak, aby byla dlaň obrácená k zemi. V této fázi je důležité nastavení délky závěsné nitě. Celá délka nitě by měla být asi 30 cm.  Uchopíme kyvadélko asi v polovině nitě a umístíme je nad levou rukou v oblasti kořenu palce. Délka nitě je správná, krouží-li kyvadlo čistě (směr kroužení je v tomto případě individuální). Pokud není kroužení plynulé a čisté, upravíme délku nitě. Pak provedeme protizkoušku. Obrátíme levou ruku dlaní k zemi. Je-li kyvadlo dobře nastaveno, kroužení bude probíhat v opačném směru. Při posledním testu dáme levou ruku mimo místo s kyvadélkem, třeba za záda.  Necháme-li kyvadlo volně zavěšeno, mělo by při správně zvolené délce nitě zůstat v klidu. Nyní máme kyvadélko vhodně nastaveno pro další práci.

 Výhoda kyvadélka je právě v nízké spotřebě energie. Je proto velmi výhodné pro začátečníky, kteří si teprve zlepšují citlivost a mají většinou nízký energetický potenciál. Další výhodou je také více možných odpovědí, které lze od kyvadélka získat v porovnání s jinými typy virgulí. Většina virgulí dává odpovědi typu ano – ne. Kyvadélko má možnosti podstatně větší. Je to dáno tím, že kyvadélko může kmitat několika různými směry.  Na tomto místě je vhodné si prohlédnout obrázek „pohyby kyvadla“:

Je to přehledná tabulka možných pohybů kyvadélka při práci telestéta. Pohybů může být jistě i více typů, než tabulka uvádí.  Každý pohyb kyvadélka znamená při ustálení a vyrovnání pohybu určitou konkrétní odpověď. Zde opět platí, že každý telestét je individualita a proto nelze zobecnit nějaké pravidlo typu: kroužení po směru hodinových ručiček je ano, opačně znamená ne. Jediná možnost, jak si může každý zjistit své typy pohybů, je zkouška.

Postavíme se na místo energeticky čisté a uchopíme kyvadlo předepsaným způsobem. Necháme kyvadlo volně viset v klidové poloze. Nyní si připravíme příkaz pro kyvadlo. Příkaz může znít např. takto: „Ukaž mi moje ANO“. Tento příkaz pak vyslovíme nahlas a zřetelně. Je to příkaz, proto tak také musí znít. Nesmlouvavě a tvrdě. Příkaz několikrát nahlas opakujeme. Pokud jste opravdoví senzibilové, tak vás začne kyvadlo postupně poslouchat a začne provádět příkaz. Začne se pohybovat dle vašeho ano. Pak zadáme stejný příkaz pro NE, dále pro zákaz (zakázaný přístup k daným informacím), pro příkaz nevím a malé ANO, NE. Pojem malé ANO nebo NE je vlastně podmínka. Pohyb malé ano znamená odpověď ano, jestliže bude splněná nějaká podmínka. Pak je třeba zjistit jaká. U NE je to obdobné, ale v záporu.

 Zvládneme-li kyvadélko (na zvládnutí začátečníkem počítáme delší časový úsek, nebuďte zklamáni, nepůjde-li to hned), můžeme přistoupit k náročnějším typům virgulí, jako jsou „NEPTUN“.

 

Obrázek Neptun, typ virgule doporučen Akášou:

indikátor typu „L“ – , používají se dva kusy tohoto typu, v každé ruce se drží jeden:

pružina:

Individualita telestéta hraje velkou roli při výběru virgule. Jsou lidé, kterým vyhovuje pouze jeden typ virgule, ale jsou také lidé, kteří mohou pracovat s každým typem virgule. Rozhodnout se pro určitý typ musí telestét sám. Výběr někdy dopadá tak, že si telestét vybere určitý kompromis.

 Jako příklad mohu použít sám sebe. Jako první jsem si zvolil pro svou práci virguli typu „Neptun“.  Když jsem začínal nevěděl jsem nic o možnostech výběru. Zvolil jsem si Neptuna na jedné přednášce, protože se mi líbil. Zanedlouho jsem však zjistil, že nemám dostatečný energetický potenciál pro dlouhodobější detekce s tímto druhem virgule. Nová volba byla již lepší – „Pendl“. Po určité době jsem se ale vrátil i k Neptunovi. Takže jsem nakonec zvolil také určitý kompromis. Pro hledání vody a geopatogenních zón používám Neptun. Pokud jej nemám u sebe, použiji proutek. Na detekce ze záznamu Akáši použiji pendl – kyvadélko. Tento způsob práce mi vyhovuje, ale nemusí vyhovovat vám.


 5. Možnosti využití virgule v praxi

  Nejrozšířenější praktické využití virgule je v hledání vody. Jelikož je voda zapotřebí každý den a potřebujeme ji všichni, pak není divu, že je hledání vody oblastí, kde je virgule „doma“ již od nepaměti.  Proutkař neboli telestét hledající vodu může pomocí detekcí najít spodní vodní proudy nebo pramen. Po určitém výcviku je pak schopen určit i hloubku studny a vydatnost pramene.

Historicky druhou významnou oblastí, kde se často používá virgule, je stavebnictví. Snaha lidí stavět své příbytky na místech, která jsou k bydlení nejvhodnější, vedla ke značnému rozvoji proutkařství v oblasti hledání geopatogenních zón. To jsou místa, kde proudí různé druhy energie s patogenním účinkem na člověka. Více o tomto v přednášce O geopatogenních zónách.

 Troufám si tvrdit, že virgule lze užívat v kterémkoliv dalším odvětví našeho života. Příklady: hledání předmětů, nerostů, lidí v závalech a lavinách. V neposlední řadě využíváme také virguli jako detekční pomůcku v léčitelství. Široké uplatnění má práce s virgulí v telestetických detekcích v záznamu Akáši. V tomto energetickém záznamovém systému lze hledat informace pomocí virgule v jakékoli oblasti. Pro výzkum v Akáši můžeme používat buď kladení otázek nebo speciální kartotéky. Ty si vytvoříme sami dle témata výzkumu.

Přiložený obrázek Abeceda, je ukázkou, jak lze používat hledání v abecedě např. pro výzkum slovních kódů, nad obrázek s abecedou se drží pendl a kladou se otázky týkající se kódu, první písmeno je…….., kmity nad písmenem jasně řeknou, které písmeno to je:

 


6. Trénink a přechod na tzv. „virguli v hlavě“

 V dřívější pasáži přednášky jsem se již zmínil o výhodách či snad nutnosti tréninku u začínajícího, ale i dobrého telestéta. Trénující telestét dělá pokroky v přesnosti detekcí. Znamená to, že se zlepšuje v počtu dobře zodpovězených detekcí. Velmi dobří telestéti dosahují více jak 90 % úspěšnosti.

Tréninkem se telestétovi zvedá energetický potenciál a tudíž může provést více detekcí. Neunaví se tak brzy a vykoná více práce. Při dostatečném tréninku také lépe funguje a reaguje virgule, koncentrace telestéta je větší a to vše opět zvyšuje a zkvalitňuje výkon telestéta.

Cvičí-li a zlepšuje-li telestét i morální část svého já, pak se nejen zlepšuje v detekcích, ale rozšiřuje se mu přístup k informacím v záznamu Akáši. Tím má opět větší pole působnosti.

 Zatím byl telestét nucen pracovat s virgulí. Virgule je svým způsobem považována za jakousi berličku – pomůcku v rukou telestéta. Snahou každého telestéta by měla být práce bez této pomůcky. Právě trénink a morální čistota nám v tom mohou pomoci. Jdeme-li po této cestě, pak po určité době dojde k velmi zajímavé události. Telestétovi začne fungovat tzv. „VIRGULE V HLAVĚ. Je to vlastně normální virgule ukazující „Ano“ i „Ne“. Podstatný rozdíl v tom však je. Telestét nemusí mít u sebe žádnou hmotnou virguli. Detekce může provádět kdykoli a kdekoli. Při práci jej nikdo nevidí a   tak lze provádět i detekce pravdomluvnosti při řeči s druhými lidmi. Další výhodou takové virgule je její okamžitá reakce. Hmotné virgule mají zpožděnou reakci a při tom spotřebují značné množství telestétovy energie. Okamžitá reakce virgule v hlavě znamená nízkou spotřebu této energie. To samozřejmě umožňuje provádět podstatně větší množství detekcí než s virgulí hmotnou.

Jak taková reakce „virgule v hlavě“ vypadá v praxi? Mohu sdělit své vlastní poznatky, ale nevylučuji, že někomu jinému to funguje trochu jinak.

 V principu je vše stejné jako u virgule hmotné. Telestét musí být morálně čistý, zdravý, energeticky nabitý, neměl by požít alkoholické nápoje. Musí mu být také dovolen přístup k informaci, kterou se snaží získat. Následuje striktní příkaz virguli, který vyslovíme nahlas. V této fázi však většinou je již telestét na takové úrovni, že stačí příkaz vyslovit jen v mysli. Reakce virgule je rychlá a téměř okamžitá. U mě se projeví jako bliknutí nad okem, které znamená příslušnou odpověď. I zde je odpověď individuální. Já mám „Ano“ – levé oko a „Ne“ – pravé oko. Je to velmi jednoduché, ale velice účinné.

 


7. Desatero proutkaře

Pro ty z vás, kteří si zhotoví virguli, případně použijí proutku utrženého v přírodě, přináším jakési desatero, deset bodů – deset podmínek, jak pracovat s proutkem.

 1. Měli byste si vybrat stanoviště, výchozí bod, na které byste se měli pravidelně vracet při pochůzce v terénu. Při návratu na původní místo by vám virgule měla ukazovat stejnou výchylku jako dříve.
 2. Při práci s virgulí by se měly, alespoň v mysli, výchylkám virgule přisoudit určité hodnoty, abyste výchylky virgule mohli rozlišovat.
 3. Při každém experimentu musíte přesně dodržovat určitou vámi vytýčenou trasu a neodchylovat se od této trasy. Pokud budete mít k dispozici přesnou mapu, je vhodné vámi naměřené hodnoty a reakce do mapy ihned zakreslovat.
 4. Výsledky vašeho zkoumání je třeba zaznačit do mapy skutečně neodkladně, aby nedošlo v důsledku odkladu k chybným interpretacím.
 5. Měli byste provést určitý průzkum vámi zjišťované lokality, abyste měli možnost určitých orientačních bodů, a to vše byste měli zanést do mapy.
 6. Neustále je třeba sledovat i změnu vlhkosti ovzduší, tlaku vzduchu, ale i intenzitu světla, neboť to všechno má vliv na kvalitu vaší práce.
 7. Nejlepší podmínky pro vaši práci jsou na podzim a na jaře, a proto byste měli začít s výcvikem právě v těchto obdobích.
 8. Pochůzky po terénu opakujte v několika po sobě následujících dnech a vaše zjištění by se měla zhruba shodovat.
 9. Dříve než se vydáte do terénu, měli byste si určit místo, na kterém byste si měli ověřit reakci virgule, tzn. Vodní pramen, studně atd.
 10. Měli byste eliminovat veškeré rušivé prvky, neboť vaši práci mohou ovlivnit i různé těkavé látky a pachy.

 

Pokud si vezmete moje rady k srdci, můžete skutečně uspět. Možná, že ve vašem případě vám nebude reagovat proutek utržený ze stromu. Zhotovte si tedy kovovou virguli, pokud ani tehdy neuspějete, zkuste to siderickým kyvadlem.


 8. Základní test pro zjištění schopností k telestézii

 Pro úplně první pokusy stačí na obyčejnou nit dlouhou asi 20 cm přivázat prstýnek, mosaznou matičku M6 apod.

První pokus:

Postavíme se čelem k východu a „pendl“ ustálíme asi 30 cm od žaludku. Pak se soustředíme na myšlenku, ať nám indikátor svou rotací ukáže naši schopnost k telestesii.

Schopnost ukazuje počet a intenzita rotací.

 0 – 15 rotací = žádná schopnost k telestezii

15 – 30 rotací = slabá schopnost k telestezii

30 – 60 rotací = střední schopnost k telestezii

60 – 100 rotací = dobrá schopnost k telestezii

100 a více rotací = velmi dobrá schopnost k telestezii

Druhý pokus:

Stojíme stejně. Indikátor ustálíme nad vnitřní stranou otevřené dlaně. Pak se soustředíme na otázku, jaký máme cit pro telestezii.

Indikátor začne kmitat v linii palce.

 do 30 kyvů = malý cit

do 60 kyvů = střední cit

100 kyvů a více = velmi dobrý cit


9. Některé myšlenky z použité literatury při přednášce Společnosti ASTRADAT v Olomouci dne 28.5.1999

 

 • Vše, co se stane, stane se z nějakého konkrétního důvodu.
 • Každý z nás se narodil, aby splnil jisté poslání.
 • Milovat znamená respektovat svobodnou vůli druhých.
 • Každá krize je příležitostí pro vnitřní růst.
 • Dobro jež vidíme v druhých, je rovněž v nás samých.
 • Nenechte cloumat svou mysl myšlenkami typu: „Toto nejsem schopen dokázat“, „toto nenávidím“, nebo „já jsem hloupý“ apod. Snažte se tyto myšlenkové vzory měnit a nahradit je jinými např.: „Kdo se nikdy o nic nepokusí, ten nemůže nikdy nic získat“, anebo „Dělám pokroky“, nebo „Nezávisle na tom, jak to dopadne, poučím se z toho“. A přesto, že Vám tyto nové myšlenky budou připadat umělé, s postupem času Vás přivedou na cestu vedoucí k úspěšné budoucnosti.

Pamatujte, že: Jsi duchovní bytost a to co činíš se svou myslí, určí tvůj osud.

Lao-c´. „Tisícimílová cesta začíná prvním krokem“.

 • Proč něco děláme, je stejně důležité jako to, co děláme.
 • Chovejte se tak, jako by jste věřili ve výsledky – (pak porovnejte svou víru se skutečností)

     

Čtyři způsoby konání, jež Vám umožní žít a jednat v duchu Vesmírné jednoty.

 1. Zdroje potřebné pro vybudování budoucnosti jsou k dispozici již dnes
 2. Energie již zmaříte strachováním se o Vaši budoucnost, mohla být využita daleko kreativnějším a konstruktivnějším způsobem
 3. Nejlepším způsobem jak pomoci sobě, je pomáhat druhým
 4. Naše životní situace, nezávisle na tom, jak je skromná, obsahuje v sobě široké možnosti lidského dramatu. Vaše radosti, starosti, naděje a úspěchy jsou miniaturními replikami toho všeho, k čemu ve Vesmíru dochází.

 

 • Co se jeví jako zlo, je pouze semenem pravdy, jež čeká na to, aby mohlo ukázat svoji skutečnou podstatu.
 • Zaujměte nový postoj vůči svému tělu: Typický názor je považovat své stárnoucí tělo za pomalu se opotřebovávající stroj.

Místo toho vezměte v úvahu, že vaše tělo se každých 7 let celé znovu obnoví. Jaký druh těla si přejete za 7 let? Mějte na mysli, že proto, aby se váš sen stal skutečností, můžete hodně udělat.

 

 • Uvědomte si, že budoucnost není zcela předurčena. Existují jisté trendy, pravděpodobnosti, avšak vše závisí na tom, jak každý člověk využívá svou svobodnou vůli. Osud závisí na tom, jak se stavíme k daným příležitostem.

V této realitě, v této Zemi máme SVOBODU VÝBĚRU!!! Což je privilegium. V dalších sférách naší existence (myšleno před smrtí a po smrti) je nám tento přepych do značné míry odepřen. Tam žijeme z toho, co jsme svým myšlením a skutky vytvořili, avšak bez přímého přístupu k svobodné vůli. Duše se reinkarnují na Zem právě proto, neboť právě zde mají možnost svými svobodnými rozhodnutími napravit své předešlé chyby.

 Vaše vůle je klíčem k vaší budoucnosti!

 Chcete být zdraví?

Zvažte následující:   Negativní postoje všeho druhu mají své kořeny v sobectví.

Co je největší chybou každé duše? Sobectví – sobectví!!! To je velkým hříchem člověka. Co v nás vytvářejí skutky nepřátelství zaměřené vůči nám? Konfliktní síly a ty vytváří zmatky a chyby všech možných podob.

„Máme pocit, že nám bylo ublíženo, a tak zaujímáme nepřátelské postoje“. Chceme více od života a proto jsme frustrovaní.

Logickým závěrem je, že jestliže překonáme sobectví, eliminujeme i negativní emoce, což jsou jeho projevy.


 10. Použitá literatura

 1. I. Chudáček, J. E. Marek – Fyzika na pokraji světa, aneb psychotronika (Ústí nad Labem 1998)
 2. Prof. RNDr. PaedDr. František Kahuda, Csc. – Fundamentální záření hmot, závěrečná výzkumná zpráva (Praha  – září 1980)
 3. Časopis fantastická fakta 8 / 99, článek. Záhada pole „M“.
 4. Osobní poznámky z výzkumu a přednášek společnosti ASTRADAT, zapůjčené panem J. Hlinkou.
 5. Sborník proutkařství v teorii a praxi, Agentura Alter Ego 1990
 6. Jiří Janča, Psychotronika pro každého 1992
 7. Břetislav Kafka, Nové základy experimentální psychologie 1991