Aura


Téma přednášky:  A U R A


Osnova přednášky:

 1. Úvod k problematice tématu Aura

 2. Aura – popis

 3. Aura – Energie

 4. Projevy nemocí v auře (energetické píky)

 5. Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele

 6. Možnosti léčení energiemi – samoléčba

 7. Jiné možnosti léčení

 8. Závěr + jeden cvik

 9. Použitá literatura


 1. Úvod k problematice tématu aura

Z hlediska dnešní vědy je tělo člověka již “téměř” probádáno. Oficiální medicína tvrdí, že chápe a zná téměř všechny aspekty lidského těla a přesto jsou některé, které vůbec nestuduje. Vývoj však jistě ukáže, že se vědci mýlí. Budou objeveny další a další souvislosti. Potvrdí se také “věci”, které jsou dávno známé, ale jež nechtěli vidět.

Pokud nyní čtete tuto přednášku, pak jste si určitě již někdy položili otázku: “Kdo jsem?” nebo “Jaké síly ve mně působí?”. Ti hloubavější měli oněch otázek jistě celou řadu a asi ne na všechny nalezli odpovědi.

Jsme lidé, jsme živí tvorové a jsme individuality. Tato informace je velice důležitá v mnoha oblastech, kde se pracuje s lidmi. Člověk jako individualita je složitý a popsat jej celého se všemi hledisky a aspekty je nemožné. Proto se v této části přednášky budeme zabývat těmi částmi, které souvisí s energiemi (i když vlastně vše souvisí se vším).

Průměrný člověk zná složení fyzického těla. Méně lidí však ví, že existují i jiná těla. Tato těla ( někdy také nazývaná jako energetická pole ) však vidí jen někteří jedinci, kteří mají vyvinutou schopnost “vidění”. Jelikož je vše energie, jsou i tato těla energetická, jen mají různou “hustotu”. Každé takové tělo může být pojímáno jako vibrační pole, protože má každé svou základní frekvenci vibrací. Známe čtyři druhy těl ( kromě fyzického ) či čtyři druhy vibračních polí:

  • Éterické
  • Emoční neboli astrální
  • Mentální
  • Duchovní

V tématu o auře nás budou právě tato pole (těla) zajímat nejvíce. Avšak lidské tělo je natolik složité, že k jeho alespoň přibližnému pochopení musíme své studium rozšířit i na další pojmy. Uvedu zde některé důležité: energetická centra neboli čakry, energetické kanály kolem páteře, akupunkturní dráhy a body. Těmto pojmům se však budeme věnovat v jiných přednáškách.


 1. Aura – popis

Co je to vůbec aura? Pod pojmem aura je v esoterice chápáno energetické pole skládající se z několika rovin, které existují kolem lidského těla. Z menší části je aura tvořena vyzařováním vnitřního energetického systému těla. Další části aury existují samostatně, i když jsou obecně velmi těsně spjaty s materiálním (fyzickým) tělem.

Existenci aury je možno nepřímo dokázat moderními vědeckými prostředky, jako je například Kirliánova fotografie.

Éterické tělo

Éterické tělo má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Existuje pro ně také označení “éterický dvojník”. Je nositelem tvůrčích sil pro fyzické tělo, ale i vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické citlivosti. Toto tělo se vytváří při každé inkarnaci znovu a zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla.

Éterické tělo je zásobováno životní energií ze Slunce a ze Země. Pro příjem energií používá systém čaker a energetických kanálů (blíže bude vysvětleno v další přednášce o čakrách). Éterické tělo pak předává získanou energii dále tělu fyzickému. Je-li “hlad” organismu po energii nasycen, vyzařuje přebytečná energie z éterického těla skrze čakry a póry ven. Toto vyzařování je charakterizováno až 5 cm dlouhými paprsky a tvoří éterickou auru. Tato aura je jasnovidci vnímána jako nejviditelnější část celkové aury člověka.

Paprsky éterické aury obklopují fyzické tělo jako ochranný plášť. Tvoří tak přirozenou ochranu a to znamená, že v podstatě tělo nemůže onemocnět z vnějších příčin. Příčina onemocnění je vždy v něm samém. Negativní myšlenky a emoce, stejně jako způsob života, který je v rozporu s přirozenými potřebami těla, mohou éterickou životní energii narušit, čímž ztrácí vyzařování na síle a intenzitě. Tímto způsobem vznikají slabá místa v auře. Jasnovidec poznává “díry” nebo “trhliny” v auře. A tak dříve než se projeví nemoc na fyzickém těle, projeví se v éterické auře.

Záření éterické aury tak, jak vychází paprsky z pórů může velice dobře zachytit citlivý fotofilm a nebo fotografický papír. Takovou metodu zobrazování nazýváme Kirliánovou fotografií. Kirliánova fotografie – ilustrační obrázky:

kirlian1” :

kirlian2”:

Důležitou funkcí éterického těla je role prostředníka mezi vyššími vibračními poli a fyzickým tělem. Přenáší informace, které získáváme našimi tělesnými smysly, do emočního a mentálního těla (pole). Předává zároveň energii a informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla. Oslabení éterického těla se samozřejmě také projeví i při jeho práci prostředníka. Tok energií není přenášen tak, jak by měl být a člověk pak působí dojmem emočně a mentálně nezúčastněné bytosti.

Pro člověka je tak velice důležité být nejen dobře naladěn, mít pozitivní myšlení, ale také udržovat na správné výši hladinu své energie.

Emoční tělo

Emoční tělo či pole, označované také často jako tělo astrální, je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Tvar astrálního těla je přibližně stejný jako tvar těla fyzického. U málo vyvinutého člověka jsou jeho obrysy méně znatelné, emoční pole se pak jeví jako obláčky substance, které se chaoticky a neuspořádaně pohybují všemi směry. Čím více člověk rozvíjí výraz svých citů, sklonů a charakterových vlastností, tím je jeho emoční vibrační pole jasnější a čistší. Jasnovidec rozeznává jasně vykrojené obrysy, které se přizpůsobují dokonale fyzickému tělu.

Aura emočního těla je oválná a může vyzařovat až několik metrů kolem člověka. Vyzařuje hlavně prostřednictvím čaker, v menší míře také póry. Emoční aura je v ustavičném pohybu. Kromě konstantních a poměrně stálých charakterových trendů, které se promítají jako konstantní hlavní barvy v auře, je zde také možno vidět každý momentální pocit, každý vzruch v emoční oblasti.

Emoce jako strach, hněv,stísněnost nebo obava, zapříčiní v auře vznik tmavých mrakovitých útvarů.

Čím více otevře člověk své vědomí lásce, oddanosti, přátelství a světlu, tím jasněji a čistěji vyzařují barvy jeho emoční aury.

V emočním těle (poli) jsou uloženy mezi jiným všechny naše neosvobozené emoce, vědomé i nevědomé strachy a agrese, pocity osamění, odmítání, chybějící sebedůvěra atd. Tyto pocity vysílají prostřednictvím emoční aury své vibrace a představují nevědomé poselství, které předáváme vnějšímu světu.

Emoční struktury přetrvávají, pokud nejsou rozpuštěny, do následujících inkarnací, protože emoční vibrační pole přetrvává fyzickou smrt a při nové inkarnaci se spojuje s novým fyzickým tělem. Neuvolněné zážitky, které zůstávají v emočním těle, určují dalekosáhle okolnosti nového života.

Mentální tělo

Frekvence mentálního těla je vyšší než frekvence těla éterického nebo těla emočního. Jeho struktura je řidší. Naše myšlenky, ideje, racionální i intuitivní poznání, to vše nosí naše mentální vibrační pole. Mentální pole je vejčitého tvaru a s rozvojem člověka se rozepíná. Vyzařování jeho aury dosahuje o několik metrů dál.

U duchovně velmi málo vyvinutých jedinců se mentální tělo podobá bílé mléčné substanci. Několik málo nevyjasněných a matných barev tvoří jeho poměrně neprostupnou strukturu. Čím živější jsou myšlenky, čím hlubší je duchovní poznání, tím jasněji a intenzivněji září barvy jeho mentálního proudění.

Vibrace mentálního těla zahrnují vyšší i nižší frekvence. Nižší frekvence reprezentují lineární racionální myšlení, kterým hledá většina lidí cestu k pravdě. Tento druh činnosti rozumu spočívá ve vnímání, které se omezuje na fyzickou, předmětovou rovinu. Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené éterickým vibračním polem do emočního pole, které tyto informace přemění na pocity a pošle je dál do mentálního pole, které na ně zareaguje slovy tvořenými myšlenkami.

Vlivem emočního vibračního pole a jeho neuvolněných emočních struktur jsou informace často zkreslovány a myšlení zabarveno. Vyvstávají stále stejná myšlenková schémata, podle kterých soudíme události kolem nás. To znamená, že racionalistický rozum nedokáže být nestranný, objektivní, přestože se to od něj očekává.

Původní funkce mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, kterými je zásobováno z duchovního těla a aplikovat je na konkrétní situace tak, aby jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitostem. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny našeho bytí, se projevuje jako intuice nebo náhlá vnuknutí, často také jako obrazy nebo zvuky, které pak bývají transformovány do vyslovených myšlenek

Přístup k vyšším vibracím mentálního pole je ve spojení čelní čakry s čakrou temene hlavy. Je-li mentální vibrační pole dokonale rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního vibračního pole a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání vyššího já.

Duchovní tělo

Duchovní tělo se také velmi často označuje jako tělo kauzální. Ze všech těl má nejvyšší frekvenci vibrací.

U lidí, kteří jsou v duchovní rovině ještě velmi nevědomí, se rozepíná spolu s aurou asi metr kolem fyzického těla. Duchovní vibrační pole a aura u dokonale “probuzeného” člověka mohou vyzařovat i několik kilometrů, přičemž se původní vejčitá forma aury změní v pravidelný kruh.

Pokud jste se někdy nacházeli v blízkosti osvíceného člověka, tak jste si možná všimli nálady, která panovala v jeho blízkosti. Vnímali jste naplnění lásky, světla a cítili jste se velice dobře a příjemně. Tato příjemná atmosféra se však změnila, pokud jste se od takového člověka vzdálili a vystoupili jste z dosahu jeho aury.

Duchovní vibrační pole a jeho aura září v nejněžnějších barvách, které však mají nepopsatelnou zářivou sílu. Z duchovní roviny bytí proudí ustavičně nejvyšší a nejzářivější energie do duchovního těla. Tím, že tato energie je částečně proměňována ve vibrace nižší frekvence, zaplavuje také tělo mentální, emoční a éterické. Zvyšuje tak vibrace těchto těl, takže ta mohou ve svém rámci působnosti dosáhnout vyššího vyjádření.

Duchovním tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem, ze kterého vyvstává stálým rozením všechno existující. Z této roviny máme vnitřní přístup ke všemu stvořenému.

Duchovní tělo je nesmrtelné a přetrvává celou cestu evoluce, zatímco ostatní těla znovu a znovu zanikají, jak se člověk vyvíjí ve stupních vědomí, vyžadujících bytí na fyzické, astrální nebo mentální úrovni.

Pouze díky duchovnímu tělu je možné poznat zdroj a cíl našeho bytí a rozumět vlastnímu smyslu našeho života. Jestliže se otevřeme jeho vibracím, získá náš život úplně novou kvalitu. Budeme unášeni při všem našem jednání naším vyšším já a náš život bude výrazem moudrosti, síly a všeobjímající lásky – přirozených vlastností našeho nejvyššího já.


3. Energie – popis

Vše je energie. Fyzické tělo je energie v “hustší” formě a ostatní těla jsou také energie, ale ve formě, která je “řidší” než forma těla fyzického. Aura, tedy záření obklopující tělo je také energie a naším cílem je tuto energii vidět, naučit se s ní pracovat a analyzovat ji.

Frekvence vibrací aury je na vyšší úrovni, než energie, které jsme zvyklí běžně pozorovat. To je hlavní důvod, proč mnoho lidí auru nevidí. Naše vnímání – vidění, není nastaveno na tyto vyšší frekvence. Jediný způsob, jak získat vidění aury je poctivý trénink. Musíme naše vnímání a také oči k tomu vycvičit a “vyladit”.

Energie u zdravého člověka: Člověk zdravý, který je navíc duchovně pohyblivý, má energie ve své auře čisté. Jsou proto viditelné jako barvy zářící velice jasně. Takový obraz by měl převládat, ale v praxi to tak není. Zdravý člověk má auru průhlednou bez nějakých mrakovitých shluků či jiných auru “zakalujících” prvků. A protože obrázek vydá za 1000 slov, prohlédněte si ilustrační obrázek “zdravý člověk”:

 

Energie u nemocného člověka: Aura nemocných lidí vykazuje různé energetické anomálie, které jsou vždy individuální podle typu onemocnění. Jedno však tyto anomálie mají společné. V místě, které je nemocí napadeno uvidí jasnovidec šedivý, “špinavý” energetický útvar vystupující z těla ven. Tvar tohoto záření vypadá asi jako krápník. Také se mu někdy říká “pík”. Velikost píku, tedy jeho šířka a vzdálenost, do které vyzařuje, je závislá na typu a závažnosti choroby. Pro názornost si můžete prohlédnout obrázek “dítě”:

Zde je vidět aura dítěte, jak by asi vypadala při zdravotních problémech s ekzémem.

Pokud člověk není zrovna jasnovidec, ale má senzibilní schopnosti, může se naučit “vnímat” energetické píky pomocí virgule. Tréninkem s virgulí můžete získat zkušenosti, které mohou v některých případech nahradit vidění aury.

Energie u poraněného člověka: Zdravý člověk, který se z nějaké příčiny poranil, má na místě zranění energetický pík, který se utvoří velice rychle (velikost píku je podle typu a rozsahu zranění). Léčením a hojením poškozené části těla se pík zmenšuje a jeho vyzařování se zeslabuje. S úplným vyléčením se pík ztrácí. Názorný obrázek “hlava” ukazuje postup při hojení krevního výronu pod tvrdou plenu mozkovou:

 

Energie člověka při psychické zátěži: Zdravý a psychicky vyrovnaný člověk má auru čistou, bez energetických defektů. Energie jeho těla je postupně doplňována z různých zdrojů jako jsou např.: strava, kosmická energie atd. Příjem takového množství energie je postačující a celá aura je dobře zásobována. Avšak tentýž člověk, pracuje-li pod psychickým tlakem, má spotřebu energie mnohonásobně vyšší. Příjem energie však zůstává na stále stejné úrovni a tak je v těle i auře energie nedostatek. Jasnovidec pak vidí v auře defekty nebo i energetické “díry”. Viz ilustrační obrázek “psychika”:

V takovém případě je velice nutné energii v těle doplnit na normální stav. Dlouhodobým úbytkem energie by mohlo dojít k onemocnění organismu.

Energie u člověka s vyššími cíly: Člověk pracující dlouhodobě na svém všeobecném rozvoji (tedy nejen v rovině fyzické, ale i duchovní) docílí toho, že jeho energetické vibrace mají vyšší frekvenci. Tato změna se promítá také v auře a jasnovidci je dobře viditelná.

Aura léčitele se zelenou barvou vyjadřuje vztah člověka k potřebě pomáhat lidem a nemusí být ještě sama o sobě znamením léčitelských schopností, přestože se v této souvislosti často vyskytuje. Častější jsou různé “špinavé” odstíny, které u jakékoliv barvy signalizují zpravidla sobectví a ješitnost. Většina léčitelů má více či méně čistý odstín této barvy. Viz ilustrační obrázek “léčitel 1:

Aura léčitele s fialovou barvou vypovídá o duchovním úsilí a je, žel, velmi vzácná. Tuto barvu nenalezneme u lidí, kteří jsou označováni jako “duchaplní”, ale u lidí “dobrosrdečných”. Právě vlastností, která jim brání vědomě ubližovat druhým, se zásadně liší od většiny lidí. Viz ilustrační obrázek “léčitel 2”:

 

Energie u člověka zlostného: V auře se však nepromítají jen povahové vlastnosti a zdravotní stav. Můžeme z aury také poznat i momentální náladu člověka. Nálada je v auře vždy zastoupena barevným projevem. Jeden z typů nálady, které je dobré znát je zlost. Člověk, který je zlý má v auře rudé odstíny, které ještě mohou být “zašpiněny” podle dalších různých projevů jeho zloby. Červeno – rudé paprsky jsou v auře zřetelné i při krátkodobém rozčilení. Mají však jiný odstín. Na ilustračním obrázku “zlost” je zobrazena aura člověka, který má zlost:

 

Energie u člověka sobeckého: Aura sobeckého člověka má ve svých barvách “ošklivé” odstíny hnědé barvy, doprovázené mrakovitými útvary. Pokud by to bylo jen takto, pak by to ještě nebylo až tak hrozné. Problém však může nastat tehdy, když takový člověk začne ovlivňovat lidi ve svém okolí. Takový proces je viditelný i v auře. Z aury sobeckého člověka pak vystupují energetické výběžky – chapadla, která pronikají do aury člověka, který je ovlivňován. Tato chapadla mohou také odsávat energii z aury lidí. Možná jste už sami na sobě zažili klasický příklad odsávání energie. V hromadných dopravních prostředcích dochází velice často k případům, kdy přistoupí člověk, který se postaví vedle vás. Už po několika minutách se cítíte velice slabí, bez elánu, zvadlí. Pokud ten člověk vystoupí, už po chvíli cítíte úlevu a znovu se vám vrací elán a energie. Odebírat energii druhým lidem může člověk “sobecký” vědomě či nevědomě. Pokud má takový člověk na výběr, pak čerpá energii od člověka, který má ve skupině energie nejvíc. Má tedy největší energetický potenciál. “Sobec” pak od něj energii čerpá i v případě, že mezi nimi stojí další – energetický slabší člověk. Na ilustračním obrázku “sobec” vidíme člověka sobce, jak ovlivňuje člověka pasivního:


4. Projevy nemocí v auře ( energetické píky )

V přednášce o proutkařství jsem se již zmínil o tom, že lidské tělo vyzařuje energii, která má určitou vlnovou délku. Člověk senzibilní a dokonale zdravý má vlnovou délku 4,44 cm. Nemoc, která se projeví v organismu, se projeví změnou vlnové délky, projeví se také ve změně barvy aury nebo její části a zřetelné jsou pak energetické píky v místě onemocnění.

Dojde-li k onemocnění organismu, pak můžeme příčinu nemoci zjistit několika způsoby. Můžeme vzít virguli a hledat energetické píky. Můžeme také s pomocí virgule telesteticky zjistit příčinu onemocnění. Zjistíme to tak, že virguli pokládáme dotazy typu ano a ne. Zároveň si při tom můžeme zjistit závažnost choroby telestetickým stanovením vlnové délky energie pacienta. Rozsah této vlnové délky je u senzibilního člověka: 4,44 cm – 99,99 cm. U člověka nesenzibilního je rozsah: 14,4 cm – 99,99 cm. Absolutní zdraví má člověk s minimální vlnovou délkou. V okamžiku smrti se vlnová délka přiblíží k hodnotě jednoho metru.

Další možností, jak zjistit příčinu onemocnění je prohlédnout si řádně auru. Jsem-li jasnovidný, pak je tento způsob velice efektivní. Nicméně je zapotřebí se naučit rozeznávat v auře různé druhy barev a jejich odstínů, různé mrakovité útvary a energetické šlahouny.

Pro ilustraci si uvedeme několik příkladů nemocí a jejich promítnutí se do aury.

V dnešní době jsou bolesti zad a krční páteře civilizační chorobou. Nesprávný způsob držení těla, sedavé zaměstnání, nedostatečně procvičené a zpevněné zádové svalstvo a jiné faktory, se podílejí na vzniku bloků nejen v oblasti krční páteře. Vlivem dlouhodobého přetěžování pak trpí klouby. A to vše může umocnit nesoustředěnost a emocionální nestálost. Ty však mohou být značně ovlivněny právě bolestivostí v oblasti páteře a kloubů. Jak takové projevy mohou vypadat v auře nám ukazuje ilustrační obrázek “bloky páteře”:

Dalším, velmi častým jevem dnešní doby je stres. Jak vypadá aura člověka při krátkodobém stresu, jsme si ukázali v části č. 2. Dlouhodobé působení stresu však už není jen otázkou nedostatku energie v organismu, ale projeví se také onemocněním některých orgánů. Často to bývají žaludeční vředy. Viz. ilustrační obrázek “vředy”:

Na tomto obrázku je znázorněna aura člověka s dobrými úmysly, s upřímnou snahou pomáhat druhým lidem. V oblasti žaludku vidíme šedavý “mrak” či silný energetický pík, který signalizuje právě žaludeční vřed.

Obraz roztroušené sklerózy mozkomíšní je vidět na dalším ilustračním obrázku. Viz obrázek “skleróza”:

Příkladů, které bychom si zde mohli názorně prohlédnout je jistě spousta. Naším cílem však by nemělo být pouze si prohlédnout obrázky o auře, ale naučit se auru vidět a pak tuto schopnost použít ku prospěchu ostatních bytostí.

V závěru této kapitoly si dovolím poukázat ještě na tři efekty, které můžete v auře spatřit. Aura velice přesně také zaznamená, je-li někdo kuřák či alkoholik a nebo bere-li někdo drogy. Změny v auře v těchto případech jsou výrazné a pro oči jasnovidce to není vůbec příjemný pohled. To ostatně můžete posoudit sami. Viz ilustrační obrázek “kuřák – alkoholik”:

 

“člověk užívající drogy”:


 1. Možnosti léčení energiemi s pomocí léčitele

 V předešlé části jsme se věnovali nemocím a jejich projevům v auře. Nyní je vhodné se zmínit o možnostech léčby. Nejprve s pomocí léčitele.

Dobrý léčitel, dříve než přistoupí k samotnému procesu léčení, by měl nejprve telesteticky zjistit, zda vůbec může nemocného léčit. Důvodů pro tento počáteční úkon je několik.  Jedním z důvodů, proč by neměl nemocného léčit je karma nemocného. Pokud v této situaci „není dovoleno“, pak se tomuto „příkazu“ rozhodně nevzpírejte. Následky pro Vás mohou být značně velké a nepříjemné. Dalším z důvodů, proč by neměl léčitel léčit, je například potřeba povolat léčitele s ještě lepšími schopnostmi nebo s jiným typem léčby. V některých případech může být také vhodnější poslat pacienta k lékaři. Vše je u každého pacienta individuální a proto nelze vytvořit nějakou šablonu, podle které bychom se mohli řídit.

 Nebudu zde popisovat postupy, které by měl „nějaký“ léčitel používat, ale možnosti, které může využít.

V další fázi pak můžete použít více možných metod. Ten kdo již dobře vidí auru a ovládá čtení v ní, lehce najde příčinu onemocnění. Nasazení správné léčby je pak už jen otázkou zkušeností léčitele nebo telestetickým zjištěním z Akáši. Druhý způsob je „přesnější“ a mnohdy rychlejší. Může však přinést i různá úskalí.

 Slavný americký jasnovidec pan Edgar Cayce pracoval při výkladech pro pacienty v hlubokém transu a informace získané mnohdy právě z Akáši zapisovala jeho spolupracovnice. Jednou se však stalo, že poradil užívání látky, kterou nikdo neznal. Pacient však byl vytrvalý a jako poslední možnost v hledání využil novinovou inzerci. Na tento inzerát se ozval mladý muž, který právě přebíral dědictví po svém zemřelém otci. Tento muž nalezl totiž v otcových věcech recept na výrobu oné látky, která měla pacientovi pomoci. Zajímavé na celé věci je ještě poznámka o tom, že mladíkův otec – vynálezce oné látky, recept na výrobu nikde nepublikoval a tak se E. Cayce mohl jen velmi těžko k takové informaci normální cestou dostat. Máte-li zájem se o E. Cayce dozvědět více přečtěte si nějaké jeho knihy – viz nabídka zajímavých knih.

Pro ty z nás, kteří auru ještě nevidíme tak dobře, aby se z ní daly detekovat choroby, může být velice dobře nápomocná virgule. Cvičením a soustavnou prací s virgulí můžeme získat v detekování aury dobrých výsledků. Hledáme-li v auře pomocí virgule záření z nemocného orgánu – pík, pak narazíme jakoby na nějaké „hustější“ energetické pole. V tomto poli zaznamená virgule typu Neptun výchylku. Pro upřesnění je vhodné položit ještě několik upřesňujících telestetických dotazů. V další fázi následuje opět vyhledání nejvhodnější léčby.

  V závěru kapitoly se jen krátce zmíním o různých metodách, které může léčitel použít. Je jich však dlouhá řada a tak vyjmenuji alespoň některé z nich:

 • Akupunktura
 • Akupresura
 • Aromaterapie
 • Astrální léčení
 • Bylinná léčba
 • Energetické léčení čaker
 • Homeopatie
 • Hypnóza
 • Metoda Reiki
 • Reflexní terapie

 

Jistě sami doplníte mnou započatý výčet léčebných metod o mnohé další klasické či méně známé metody.


 6. Možnosti léčení energiemi – samoléčba

 Pacient sám někdy nemusí být zcela odkázán na pomoc druhých. V některých případech si může pomoci sám. Může začít u zdravé výživy, může omezit pití a konzumaci chemicky ošetřených nápojů a potravin. Před započetím samotných léčebných kůr je vhodné zkontrolovat místa nejčastějšího pobytu, zda nejsou „znečištěny“ geopatogenními zónami. Pokud zjistíme, že zóny v místě pobytu jsou, pak by mělo následovat jejich odstínění. Dalším krokem by mělo být navození klidné a rozhodně nestresové atmosféry. Jen v takové atmosféře je možné plně relaxovat a nechat působit ozdravné procesy.

Aniž si to možná většina lidí uvědomuje, hraje psychika pacienta v ozdravném procesu velikou roli. Kladný přístup k léčbě totiž nastartuje v těle tzv. „vnitřního doktora“. Stručně řečeno, nastartuje se nějaký vnitřní mechanismus, který je řízen našim podvědomím. Pokud existují vnitřní pochybnosti pacienta o uzdravení, pak se tento člověk bude uzdravovat hůř než člověk, který je o svém vyléčení vnitřně přesvědčen.

 Nesmíme zapomenout, že myšlenka je „stavitel“. A pozitivní myšlení je první krok k úspěšné léčbě.

Metod, jež může pacient použít na sobě samém, je však méně. Omezení pro použití různých metod v samoléčbě mohou být různá. Jedním z hlavních důvodů je ve většině případů neznalost metody a její praktické aplikace. Některé metody se může pacient naučit z knih, některé třeba účastí na speciálních kurzech. Velice vhodnou metodou nejen pro samoléčbu je metoda Reiki, která však funguje jen po účasti na kurzu. Na kurzu Reiki totiž provede lektor – mistr Reiki aktivaci čaker a to tak, aby přes ně mohla proudit kosmická životodárná energie. Bez této aktivace předávání energie funguje jen jako předávání energie vlastní a tím se „dárce“ silně oslabuje.

 Dalším důvodem, pro který nemusí daná metoda při samoléčbě fungovat, je potřeba „aktivace“ léčebného systému či zařízení. Jako příklad mohu uvést akupunkturu. Má-li člověk potřebné znalosti, tzn., zná akupunkturní dráhy a body, dovede správně najít body, které jsou nutné aktivovat, dovede určit typ jehly, počet jehel, dobu působení atd., může se o samoléčbu pokusit. Výsledek však bude mizivý, ne-li žádný. Jistě se bude divit, kde selhal. Neselhal. Ke správnému „rozjetí“ akupunkturního zásahu je potřeba druhého, silného člověka, který předá jehle správný impuls svým dotykem. Teprve potom se tok energie do jehly rozjede a jasnovidec uvidí nad jehlou energetický trychtýř. Viz ilustrační obrázek „trychtýř“:

Energie v tomto trychtýři víří směrem k jehle a přes jehlu pak proudí do napíchnutého akupunkturního bodu a pak dále do akupunkturní dráhy.

Z výše uvedených důvodů (a vyjmenovány nebyly jistě všechny) je zřejmé, že je pacient při pokusu o samoléčbu značně omezen. Při studiu a neustálém duchovním růstu však může udělat veliké pokroky a alespoň při některých typech zdravotních problémů si může pomoci sám.

V závěru této kapitoly bych však doporučil opatrnost při diagnostice nemocí. Žádnou chorobu nepodceňujte. Je více než vhodné konzultovat onemocnění s odborníky.

 


 1. Jiné možnosti léčení (technický typ léčby)

   Existují i další způsoby léčby, které bych označil jako technické. Také jich je celá řada a proto uvedu opět jen některé.

Při léčbě aury, kdy děláme přímý zásah do „biopole“ organismu, můžeme použít tzv. „energeticky aktivní rezonátory“. Mezi tyto rezonátory počítáme Nilské kříže (Egyptské kříže – „Anch“ – „Anky“) a také „Kapky“.

Nilských křížů je mnoho druhů a každý druh je pro určitý druh energie. Na ilustračním obrázku „nilský kříž“ je zobrazen Nilský kříž používaný v širokém spektru záběru. Naladěný je do rezonance s léčitelem, který má základní vlnovou délku 4,44 cm:

Na dalším obrázku „nilský kříž kruh“, je zobrazen Nilský kříž odlišné geometrie – s kruhem. Tento typ Nilského kříže se používá na „odebírání píků“:

Na ilustračním obrázku „kapka“ je zobrazen energetický aktivní rezonátor typu Kapka. Terapeutická „Kapka“ je 1,5 x účinnější než zmíněný typ Nilského kříže a je určena vyspělým léčitelům:

  Ihned po vyrobení Nilského kříže nebo Kapky začíná toto „zařízení“ pracovat. Proudění energetických toků je znázorněno na ilustračních obrázcích: „energie_t1“:

energie_t2“:

energie_t3“:

Kompletací se zařízení spouští, protože zde záleží hlavně na tvaru zařízení. Pokud tedy s Nilským křížem nepracujeme, je více než vhodné jeho bezpečné uložení. Tzv. bezpečnou pozici získáme přeložením dvou stejných Nilských křížů přes sebe tak, jak je zobrazeno na ilustračním obrázku „bezpečná pozice“:

Z bezpečnostních důvodů (kromě terapie) na nikoho Nilským křížem či Kapkou nemiřte. Je to velmi nebezpečné a to i na větší vzdálenost.

Výběr vhodného rezonátoru musí určit individuálně dobrý telestét. Dalším krokem před použitím rezonátorů je zjištění celkového množství energie u pacienta a také její minimální hranice. Teprve potom můžeme začít s odsáváním energetických „píků“ a následně můžeme vrátit a doplnit do aury energii. Při nedoplnění energie aury na její původní energetickou hladinu by mohlo dojít ke zhoršení zdravotního stavu.

Způsoby držení Nilského kříže a kapky při zásahu znázorňuje obrázek „držení“:

 Při léčbě se někdy využívají také energetické toky „pozitivní“ energie z kosmu. Druhů těchto energií může být několik a na povrch Země dopadají v energetických „paprscích“, které mají různé průměry. Využít se mohou opět několika způsoby. Jedním z nich je přímé postavení se do předem vybraného toku energie a na dobu přesně telesteticky zjištěnou. Tento postup se dle telestetických zjištění může i několikrát opakovat. Další způsob používání kosmických energetických toků je jisté jejich „svázání“ a kumulace do velkého energetického systému. Vytvoření takového systému není vůbec jednoduché. Vyžaduje to veliké znalosti a také telestetické zkušenosti. Jak takový systém asi mohl kdysi vypadat, je vidět na fotografii ze Stonehenge v Anglii. Viz obrázek „Stonehenge“:

Celý systém je tvořen velkými kamennými útvary, které mají svá speciální umístění a do nichž jsou svedeny různé energetické kosmické paprsky. Ty pak v konečném efektu tvoří energetický systém, který můžeme při správné technologii používání využít k léčebným procesům. Ty spočívají právě v ovlivňování aury a jejích biopolí.

  Do velmi podobné skupiny jako Stonehenge patří i pyramida. Pyramida je tvarový zářič, který ještě není zdaleka probádaný. Jisté však je, že uvnitř postavené pyramidy probíhají zajímavé procesy, které mají využitelný efekt. Při dodržení poměrů stran a úhlů tak, jak je má Cheopsova pyramida, můžeme lehce vyrobit „fungující“ pyramidu. (výška 146,6 m, délka hrany 230 m) Takto vyrobená pyramida může sloužit třeba k léčebným účelům, k ostření žiletek, k vysušování organických hmot, především potravin, pro zabránění plesnivění a hnití, pro sušení bylin.

Již méně je však známo, že s pomocí virgule můžeme kolem pyramidy vyrobené doma detekovat pro člověka škodlivou energii. Proto nabádám k veliké opatrnosti při stavbě „domácích“ pyramid a při jejich používání.


 1. Závěr + jeden cvik

Téma aura je velice obsáhlé a určitě je to téma k dlouhodobému studiu. V této přednášce jsem se zmínil pouze o základních věcech týkajících se aury. O auře bylo napsáno již několik dobrých knih a to autory, kteří vědí, o čem píší. Než však o auře jen číst, je lepší auru vidět. Někteří ji vidí dobře, jiní o něco méně a někteří ji nevidí vůbec. Chcete se ji naučit vidět? Pokud ano, pak budete muset vynaložit jisté úsilí. Musíte se zlepšit nejen duchovně, ale celkově. Přidejte také cvičení očí pro přizpůsobení vidění aury a jste na nejlepší cestě opravdu auru uvidět.

Abych Vám to alespoň trošičku ulehčil (ale ne zase moc), tak Vám nabízím obrázek právě na procvičování očí. Vezměte karton nebo papír bílé barvy a velikosti A4. Do středu papíru nalepte černý bod. Nejlépe kolečko vyražené z černého papíru kompaktní barvy (šmouhy a stíny by Vás klamaly) děrovačkou (průměr černého kolečka asi 5 mm). Takto připravený papír si zavěste na šířku na zeď či dveře. Posaďte se před něj (vzdálenost asi 70 – 80 cm, možno upravit individuálně) a koncentrujte svůj zrak na černý bod bez mrkání. Koncentrujte se na bod a vypuďte z hlavy všechny myšlenky. Zpočátku se oči rychle unaví a tak stačí cvičit asi 1 – 2 minuty 1x denně. Po čase si oči přivyknou a můžeme cvičit delší dobu a 3x denně. Viz obrázek „cvik bod“:

Před tímto cvičením doporučuji 3 hodiny nejíst.

Tento cvik jsem dostal od svého učitele a nyní jej nabízím Vám. Samozřejmě Vám hned nemohu sdělit, co máte „vidět“, protože by Vás to značně ovlivnilo. Pokud si budete myslet, že něco vidíte a že je to podle Vás to správné, tak mi zatelefonujte nebo napište. Rozhodně v tomto cviku nehledejte nic tajemného nebo zvláštního. Cvik je opravdu jednoduchý a většina lidí ho zvládne velice rychle. Někteří dokonce hned napoprvé. Po zvládnutí tohoto cviku Vám mohu nabídnout cvik další a obtížnější. Ale to už ne formou přednášky, ale pouze dle individuálních schopností každého jednotlivce.

 

Přeji mnoho úspěchů ve studiu aury a také ve cvičení.

 


9. Použitá literatura

 

Encyklopedie archeologie – vydavatelství OBZOR, Bratislava 1986

Cesta k životu – Marcela Müllerová – Paloučková, MuDr. Jan Palouček, nakladatelství DONA 1991

Základní kniha o auře – Walter Lübeck, nakladatelství PRAGMA 1997

Základní kniha o čakrách – Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski, nakladatelství PRAGMA 1993

Nové základy experimentální psychologie – Břetislav Kafka, nakladatelství ROAD 1991

Fyzika na pokraji světa aneb psychotronika – Ivo Chudáček, Jiří E. Marek, nakladatelství AOS PUBLISHING 1998

 

Použity byly také materiály společnosti ASTRADAT. Zvláštní dík patří panu Jiřímu Hlinkovi za dlouholetou pomoc.