Stínění účinků GPZ

11. Stínění účinků GPZ

I když jsou u nás i v zahraničí používány desítky údajně účinných výrobků ke stínění GPZ, tvrdí odborná literatura, že prakticky nelze účinky GPZ vůbec odstínit. Fyzikálními pokusy se zjistilo, že různé stínící materiály doslova nasákly různými formami záření a po určité době začaly toto záření koncentrovaně reprodukovat.

Guma je účinná pouze 4 dny, bakelit jen přechodně, právě tak jako pěnový, latexový materiál. Týká se to též dalších používaných materiálů jako korkových desek, dubových desek, kaolínové zeminy nebo mramorových plátů. Pokud jde o stínění proti záření, uvádí prof. Herčík stupnici materiálů od méně účinných k účinnějším: hliník, stříbro, měď, olovo. U dr. Juryškem uváděné alobalové fólie, bylo zjištěno,že nepropustí reakci na vodu teprve při položení ve třinácti vrstvách, hliníkový plech až v síle 1,5 mm, hliníkové tácky až ve třech vrstvách. Doba účinnosti však již nebyla prověřována. Pokusy provedenými u arch. Kocmana SÚRPMO Brno bylo zjištěno, že není vhodné odstínit pouze vlastní plochu sedadla nebo postele, neboť ionizace stoupá šikmo vzhůru ve směru proudění vodního toku, a to v úhlu daném posunem 22 cm na 1 m výšky. Je proto nezbytné rozšířit stínící plech o přibližně 25 – 30 cm na každý metr výšky stíněného prostoru podle toho, zda v něm osoba leží, sedí či stojí.

Subjektivní vjemy po zastínění jsou velice výrazné. V kritickém místě nad vodním tokem s křížením dalšími zónami byl před odstíněním hliníkovými fóliemi pociťován chlad, průvan, nervozita, neklid v kolenou, bolesti v kloubech a brnění v hlavě. Po odstínění byl až nápadný vjem klidu, tepla, pohodlnosti, spokojenosti a uvolnění.

Pro odstínění se rovněž doporučují kapradinové listy položené pod prostěradlo, uváděné však opět protisměrně jako “kancerogenní (vyvolávající rakovinové bujení) a vzbuzující alergie”.

Pro odstínění vlivů GPZ na rakouských silnicích byly použity smyčky z drátů a drátěné cívky. Ing. Endrös, rakouský badatel v tomto oboru doporučuje sestavit “vzbuzovač kmitů” z měděného drátu ve formě technického dipólu, postaveného napříč toku. Podle materiálu z Německa, byl účinný pouze “vysílač mikrovln k docílení rezonance a interference”, realizovaný pro ten či onen konkrétní případ. Je zjevné, že jádrem problému je a zůstane trvale jeho fyzikální podstata, již bude nezbytné prozkoumat a stanovit vědeckými fyzikálními přístroji. Takové přístroje však u nás údajně nejsou v té míře, aby mohly tak jemné nuance změny příslušných polí podchytit. Bude nutné tyto přístroje nejprve vyrobit a teprve po analýze jevů navrhnout jim odpovídající odstínění, odvedení či přemístění GPZ.

Skutečnost, že pásy Hartmannovy a Curyho jsou proměnné, ukazují jak odborné materiály ze Švýcarska, jež mluví o jejich místních proměnách v průběhu roku, ale též zkušenosti z Přerova, kde se jeden pás v průběhu roku místně posunul, i zkušenosti z Ostravy, kde bylo při detekci ve Výzkumném vědeckém ústavu uhelném zjištěno, že pásy obou systémů se při zářivkovém osvětlení úhlově posunou. Silný energetický zdroj, počínaje ledničkou, tyto pásy buď částečně vychyluje z jejich průběhu (zjištění ing. Arch. Hynka Olomouc) nebo v případě silného etážového topení se mu pásy dokonce obloukovitě v době jeho provozu vyhýbají a opět se do svého průběhu za zdrojem vracejí.

Je pravděpodobné, že energetická síť umístěná na fasádě objektu by mohla vést k tomu, že by se pásy obou systémů vyhnuly interiéru objektu. Při značném “elektromagnetickém smogu” současnosti je však otázkou, zda by vliv této elektromagnetické sítě nepůsobil na člověka ještě nepříznivěji.

Výtažek z materiálů Dr. Arch. Zd. Gardavského, vedoucího projektanta pro výzkum SÚRPMO Brno, 20.5.1984

Systémů pro stínění nebo “odrušení” účinků GPZ je mnoho. Je také více principů, na jejichž základě tyto systémy pracují.

Mnoho systémů pracuje na principu stínění. To znamená, že se pomoci určitého zařízení nebo jen druhu materiálu vytvoří překážka pro proudící patogenní záření. Že je tento systém hodně rozšířený můžete vidět i z přehledné srovnávací tabulky účinnosti odrušovacích systémů, která je uvedena níže. Materiály se používají různé a tak je různá i jejich účinnost. V globálu lze říci, že maximální odrušení vodních toků běžně dostupnými materiály je asi kolem 45 – 50%, u zóny typu Cury je to téměř nulová účinnost, Hartmannovy zóny jsou takto stíněny asi z 10 – 20%. Výzkumy ukázaly, že stínění s takovou nízkou schopností eliminace účinků GPZ je slabé a málo účinné.

Více účinné jsou různé stínící fólie, které se v několika posledních letech vyvíjely v různých zemích. Jejich účinnost je podstatně vyšší oproti obyčejným materiálům hlavně při stínění vodních proudů a Hartmannových zón. I zde však je stínění Curyho zóny nedostačující. Můžeme si z toho lehce odvodit, že zóny typu Cury jsou opravdu silné a mají na člověka doslova “likvidační” účinky.

Další typy odrušovačů pracují s energetickými systémy. Mezi takové patří i Nilský kříž, rušičky firmy Biosaner (německo), selenoid ing. Sándora, ale například i bloky kaštanového listí nebo slámy (to je však z hlediska dnešního bydlení nepraktické) a zařízení Eko plus.

Některé z těchto systémů si můžeme více přiblížit.

 

Přípravek na eliminaci účinků GPZ ing. Sándora ze Sence – selenoid

Nosná kostra selenoidu je z papírové trubky o průměru 10 cm a délce 30 cm. Na ní je navinuto 8 stejně od sebe vzdálených závitů z měděného plechu. Šířka měděného pásku je 8 mm a tloušťka 0,4 mm. Pásek je na papírové trubce uchycen na koncích v zářezech a pak je fixován zahnutím.

Způsob instalace:

Telestét vyhledá vhodné místo pro umístění selenoidu (místo “čisté” a prosté GPZ). Pak pomocník telestéta natáčí delší osou vodorovně orientovaný selenoid tak, až telestét zjistí maximální odrušení zón. V této poloze se pak selenoid zafixuje zavěšením na závěsný systém z nití.

Dle detekcí působí selenoid v prostoru o průměru asi 20 m a má zhruba kulové vyzařování. Nejlépe eliminuje vodní zóny, z části působí na zóny typu Hartmann. Vůbec však nepůsobí na zóny typu Cury.

 

Pětiúhelník

Pětiúhelník se vyrábí tak, že se měděný drát (průměr 4 – 5 mm) od základny (d = 125 mm) postupně na obou stranách ohýbá. Na špici se obě stravy stejně seříznou, opilují a svaří stříbrnou pájkou nebo mosazí. Jak takový pětiúhelník vypadá si můžete prohlédnout na obrázku:

Společnost Astradat se zabývala výzkumem účinnosti pětiúhelníku a zde je výpis z jejich závěrečné zprávy.

Za základ jsme použili již dlouho známý pravidelný drátěný pětiúhelník, jež se instaluje základnou souběžně s pásem vody pod úhlem 30° . Jeho funkci jsme zdokonalili dvěmi způsoby. Byly mu dány jiné rozměry a dovnitř byl vložen Nilský kříž (NK). Tím má pětiúhelník vyšší účinnost i systém jeho funkce je jiný. Vložením Nilského kříže (NK) bylo dosaženo toho, že již pětiúhelník nevyzařuje 20% energie z plochy kolmo nahoru a ani z vrcholu nezáří energie, v jejímž směru nesměli být lidé do vzdálenosti 30 m. Pětiúhelník bez NK jsme postavili 1 m nad úroveň podlahy do vodní zóny. Funkce pětiúhelníku je-li pozorována senzibilem je z hlediska energetického velmi zajímavá. Pásy vodní zóny jsou přitahovány do základny a vrcholu. Z vrcholu pak vyzařuje energetický kužel, kde se koncentruje záření patogenní zóny. Když se však do pětiúhelníku umístí NK, tak interferencí mezi NK a pětiúhelníkem vzniká 15 – 17 cm před vrcholem pětiúhelníku silná “energetická koule” o průměru taktéž asi 15 – 17 cm. Vodní zóna je teď přitahována do základny pětiúhelníku a je jakoby “spalována a přetvořena” na energii člověku neškodnou. Tato “energetická koule” ovšem díky stálému přísunu energie velmi silně září. Proto musí být pro člověka zachována bezpečná vzdálenost od jejího středu 1,5 m.

Zóny typu Cury a Hartmann a jejich křížení se takto instalovaným trojúhelníkem odstranit nedají už jen proto, že přicházejí shora z kosmu. Pro tento případ jsme upravili způsob instalace. Systém se instaluje na strop místnosti do místa nejsilnějšího křížení kosmických zón vrcholem k jihu. Tím se vytvoří nad prostorem jakýsi energetický “ochranný deštník”, přes který kosmické zóny neprojdou, ale obtékají jej. Na jeho okrajích se obě energie mísí a zóna ztrácí na intenzitě:

Pětiúhelníkový systém s NK je schopen odrušit vodní zónu až s 90% účinností, Hartmannovy zóny se 100% účinností a Curyho zóny s 85% účinností.

Tento systém byl použit v řadě bytů k odstranění negativních vlivů patogenních zón, což ve většině případů vedlo ke zlepšení zdravotního stavu sledovaných osob.

 

Srovnávací tabulka účinnosti odrušovacích systémů

( z výzkumů společnosti Astradat – společnost pro využívání psychoenergetiky v praxi)

Pro hrubou orientaci jsou níže uvedeny dosud známé typy odrušovačů (i když samozřejmě určitě ne všechny), které s různou kvalitou snižují škodlivé účinky GPZ.

Hodnocení je provedeno na základě dlouhodobých telestetických výzkumů a zkoušek, samozřejmě, že za předpokladu správné prostorové instalace přípravku.

 

Značky:

V : vodní zóna

C : Curyho zóna (kosmická mřížová)

H : Hartmannova zóna (kosmická mřížová)

ATP : emise záření Aktivní tektonické poruchy

M : škodlivé emise z monitorů (PC, televizní přijímače)

ES : škodlivé emise Elektro spotřebičů

Typ odrušovače Eliminace škodlivých účinků GPZ v % Tvar energ. Poznámka
V C H ATP M ES pole
Alobal 1 vrstva 30 0 10 10 0 2 NE
Alobal 3 vrstvy 50 0 20 20 0 5 NE
Al plech 0,3 – 1,4 mm 45 0 20 20 2 7 NE nasycení asi za 3,5 roku
Cu fólie 0,4 mm 55 10 20 20 5 10 NE
Zrcadlo kolmo proti z. 30 0 5 0 8 15 PK
Fólie Stella (Švýcarsko) 65 50 85 5 2 6 K
Fólie Wastra (Německo) 75 55 90 5 3 8 K
Anti-fólie (ing. Samek) 85 10 50 20 5 15 K
Rohož Vitalis (Švýcars.) 78 12 65 17 8 12 K
Smyčky z drátu kolem
postele – zeměno 50 0 0 25 0 5 K
Různé kovové mříže, síta-zeměno 65 0 0 40 0 10 K
Spirála z drátu Cu jednoduchá 45 30 50 5 3 7 PE-NE
Spirála z drátu Cu dvojitá 70 40 75 15 10 15 PE-NE
DAR – ZON 65 10 45 5 3 5 NE
Polský odrušovač RET 1 55 0 0 0 0 5 K
Rušičky fy BIOSANER (něm.) 85 75 100 45 15 25 K
Pravidelný pětiúhelník (120 mm) 55 35 65 15 4 8 PE
Pětiúhelník (125-137-131 mm) 70 55 80 15 7 15 PE
Pětiúhelník s Nilským křížem 90 85 100 20 10 18 PE Autorské osvědčení Astradat
Selenoid (ing. Sándor Senec) 90 2-3 40-50 20 5 15 K Patentováno
Egyptský kříž 60 40 80 15 20 40 K
Kaštanové listí (bloky) 80 0 0 20 3 5 PE až K
Sláma (bloky) 50-60 0 0 10 0 0 PE až K
JANTRA 0 0 0 0 15 30 NE Systém nevhodný pro V,C,H
Odrušení dálkové mentální 15 5 20 0 0 0 NE
Samostatný magnet 35 30 50 0-5 8 15 PE
Magnetická „hvězdice“ 100 15-20 50 0-5 10 20 PE PV 9024-84
Magnetický „ježek“ 90 20 60 10 10 22 PE
DEPOLAR 55 15 60 5 5 35 NE
Kostky z plechů (ing.Janča) 50 30 80 0-5 0-5 3 NE
EKO plus 24 90 88 100 70 60 75 K PV 1577-91
EKO plus 72 93 91 100 75 70 82 K PV 1577-91

Tvary energetického pole:

PE : Pravidelný Elipsoid

NE : Nepravidelný Elipsoid

K : Koule

PK : Polokoule

 Z této přehledné tabulky je zřejmé, že jen několik málo systémů je schopno ochránit naše zdraví před účinky GPZ. Zároveň však musím upozornit, že jsou doporučovány a prodávány i systémy, které odrušovací schopnosti nemají vůbec, ba dokonce některé mohou škodit. Proto je třeba, aby byl člověk při výběru odrušovacího zařízení opatrný. Každý systém má své výhody, ale i nevýhody. Vše je třeba důkladně zvážit a nebo pak si nechat poradit od osoby , které důvěřujete.

Osobně jsem velkým zastáncem systému EKO plus 24 nebo 72. Měl jsem možnost se s tímto systémem seznámit velice podrobně a “osahat” si jeho účinky.

 

<- Zpět na Hledání GPZ v praxi

Další kapitola Použitá literatura ->