Vlivy na další oblasti našeho života

5. Vlivy na další oblasti našeho života

Nejviditelnější oblastí, kde se projevují účinky GPZ jsme si již popsali. Kromě účinků na zdraví člověka a zvířat, nebo působení na vegetaci, se projevují účinky GPZ také i v jiných oblastech. Za všechny můžeme jmenovat alespoň dopravu nebo výrobní sféru.

 V některých evropských zemích je věnována již po dobu téměř třiceti let pozornost nevysvětlitelným dopravním nehodám, které jsou místně výrazně kumulovány. V NSR je to např. úsek dálnice Franfurkt n. M. – Mannheim na 510 – 520 km. V Rakousku úsek silnice u Marie-kirchemu při Wallsu, kde vznikly za rok desítky případů. Řidiči, kteří nebyli při nehodách usmrceni, vypovídají o křečích v rukou, ztrátě schopnosti reakce, změně reakcí a stočení volantu.

Průzkumná mise vyslaná Francouzkou vládou, pod vedením ing. Lenoira, prozkoumala za účasti proutkařů řadu těchto případů po celé Francii a zjistila, že k nehodám dochází nad podzemními vodními toky, nad žílami kovů a nad geologickými zlomy.

Švýcarská zjištění ukázala, že samovolně reaguje 15 % řidičů na průběh GPZ, probíhajících pod silničním tělesem. Ukázalo se,že jede-li řidič ve směru proudění podzemního vodního toku a má-li tzv. “proutkařskou reakci”, dostane křeče v rukou držících volant a stočí jej mimovolně do směru toku. Snaha udržet volant ještě pevněji v rukou, reakci ještě zesiluje.

Profesor Calame ve Winterhuru doporučuje ovinout volant kůží, držet jej v rukavicích, v případě nezvyklé reakce pustit volant jednou rukou, zpomalit rychlost a zvláště dbát na opatrnost v případě měsíce v úplňku a při bouřlivém počasí, kdy se tyto reakce výrazně zesilují.

 Krátce se ještě zmíním o vlivu GPZ ve výrobní sféře. Dlouhodobá pozorování podmínek ve výrobní sféře ukázala, že GPZ ovlivňují spalovací pochody, kdy dochází v pecích nad GPZ ke snížení žáru a ke zvýšení spotřeby pohonných hmot až o jednu třetinu. Ve slévárnách tangovaných nevhodnými průběhy GPZ, vznikají v nadměrném množství zmetky a dochází též k zakalení okenního skla a dalším nepříznivým jevům v kvalitě materiálů ( např. ve skelných hutích a v optických dílnách ).

 Uvedl jsem jen důležité oblasti, které jsou ovlivňovány GPZ. Jistě bychom našli mnoho jiných oblastí, ale myslím, že pro vytvoření jistého přehledu je tento popis postačující.

 

<- Zpět na Působení GPZ na rostlinstvo a na živočichy

Další kapitola Vzorový případ z praxe (výzkum v Olomouci) ->