Aura – popis

Aura – popis

Co je to vůbec aura? Pod pojmem aura je v esoterice chápáno energetické pole skládající se z několika rovin, které existují kolem lidského těla. Z menší části je aura tvořena vyzařováním vnitřního energetického systému těla. Další části aury existují samostatně, i když jsou obecně velmi těsně spjaty s materiálním (fyzickým) tělem.

Existenci aury je možno nepřímo dokázat moderními vědeckými prostředky, jako je například Kirliánova fotografie.

Éterické tělo

Éterické tělo má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Existuje pro ně také označení “éterický dvojník”. Je nositelem tvůrčích sil pro fyzické tělo, ale i vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické citlivosti. Toto tělo se vytváří při každé inkarnaci znovu a zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla.

Éterické tělo je zásobováno životní energií ze Slunce a ze Země. Pro příjem energií používá systém čaker a energetických kanálů (blíže bude vysvětleno v další přednášce o čakrách). Éterické tělo pak předává získanou energii dále tělu fyzickému. Je-li “hlad” organismu po energii nasycen, vyzařuje přebytečná energie z éterického těla skrze čakry a póry ven. Toto vyzařování je charakterizováno až 5 cm dlouhými paprsky a tvoří éterickou auru. Tato aura je jasnovidci vnímána jako nejviditelnější část celkové aury člověka.

Paprsky éterické aury obklopují fyzické tělo jako ochranný plášť. Tvoří tak přirozenou ochranu a to znamená, že v podstatě tělo nemůže onemocnět z vnějších příčin. Příčina onemocnění je vždy v něm samém. Negativní myšlenky a emoce, stejně jako způsob života, který je v rozporu s přirozenými potřebami těla, mohou éterickou životní energii narušit, čímž ztrácí vyzařování na síle a intenzitě. Tímto způsobem vznikají slabá místa v auře. Jasnovidec poznává “díry” nebo “trhliny” v auře. A tak dříve než se projeví nemoc na fyzickém těle, projeví se v éterické auře.

Záření éterické aury tak, jak vychází paprsky z pórů může velice dobře zachytit citlivý fotofilm a nebo fotografický papír. Takovou metodu zobrazování nazýváme Kirliánovou fotografií. Kirliánova fotografie – ilustrační obrázky:

kirlian1” :

kirlian2”:

Důležitou funkcí éterického těla je role prostředníka mezi vyššími vibračními poli a fyzickým tělem. Přenáší informace, které získáváme našimi tělesnými smysly, do emočního a mentálního těla (pole). Předává zároveň energii a informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla. Oslabení éterického těla se samozřejmě také projeví i při jeho práci prostředníka. Tok energií není přenášen tak, jak by měl být a člověk pak působí dojmem emočně a mentálně nezúčastněné bytosti.

Pro člověka je tak velice důležité být nejen dobře naladěn, mít pozitivní myšlení, ale také udržovat na správné výši hladinu své energie.

Emoční tělo

Emoční tělo či pole, označované také často jako tělo astrální, je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Tvar astrálního těla je přibližně stejný jako tvar těla fyzického. U málo vyvinutého člověka jsou jeho obrysy méně znatelné, emoční pole se pak jeví jako obláčky substance, které se chaoticky a neuspořádaně pohybují všemi směry. Čím více člověk rozvíjí výraz svých citů, sklonů a charakterových vlastností, tím je jeho emoční vibrační pole jasnější a čistší. Jasnovidec rozeznává jasně vykrojené obrysy, které se přizpůsobují dokonale fyzickému tělu.

Aura emočního těla je oválná a může vyzařovat až několik metrů kolem člověka. Vyzařuje hlavně prostřednictvím čaker, v menší míře také póry. Emoční aura je v ustavičném pohybu. Kromě konstantních a poměrně stálých charakterových trendů, které se promítají jako konstantní hlavní barvy v auře, je zde také možno vidět každý momentální pocit, každý vzruch v emoční oblasti.

Emoce jako strach, hněv,stísněnost nebo obava, zapříčiní v auře vznik tmavých mrakovitých útvarů.

Čím více otevře člověk své vědomí lásce, oddanosti, přátelství a světlu, tím jasněji a čistěji vyzařují barvy jeho emoční aury.

V emočním těle (poli) jsou uloženy mezi jiným všechny naše neosvobozené emoce, vědomé i nevědomé strachy a agrese, pocity osamění, odmítání, chybějící sebedůvěra atd. Tyto pocity vysílají prostřednictvím emoční aury své vibrace a představují nevědomé poselství, které předáváme vnějšímu světu.

Emoční struktury přetrvávají, pokud nejsou rozpuštěny, do následujících inkarnací, protože emoční vibrační pole přetrvává fyzickou smrt a při nové inkarnaci se spojuje s novým fyzickým tělem. Neuvolněné zážitky, které zůstávají v emočním těle, určují dalekosáhle okolnosti nového života.

Mentální tělo

Frekvence mentálního těla je vyšší než frekvence těla éterického nebo těla emočního. Jeho struktura je řidší. Naše myšlenky, ideje, racionální i intuitivní poznání, to vše nosí naše mentální vibrační pole. Mentální pole je vejčitého tvaru a s rozvojem člověka se rozepíná. Vyzařování jeho aury dosahuje o několik metrů dál.

U duchovně velmi málo vyvinutých jedinců se mentální tělo podobá bílé mléčné substanci. Několik málo nevyjasněných a matných barev tvoří jeho poměrně neprostupnou strukturu. Čím živější jsou myšlenky, čím hlubší je duchovní poznání, tím jasněji a intenzivněji září barvy jeho mentálního proudění.

Vibrace mentálního těla zahrnují vyšší i nižší frekvence. Nižší frekvence reprezentují lineární racionální myšlení, kterým hledá většina lidí cestu k pravdě. Tento druh činnosti rozumu spočívá ve vnímání, které se omezuje na fyzickou, předmětovou rovinu. Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené éterickým vibračním polem do emočního pole, které tyto informace přemění na pocity a pošle je dál do mentálního pole, které na ně zareaguje slovy tvořenými myšlenkami.

Vlivem emočního vibračního pole a jeho neuvolněných emočních struktur jsou informace často zkreslovány a myšlení zabarveno. Vyvstávají stále stejná myšlenková schémata, podle kterých soudíme události kolem nás. To znamená, že racionalistický rozum nedokáže být nestranný, objektivní, přestože se to od něj očekává.

Původní funkce mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, kterými je zásobováno z duchovního těla a aplikovat je na konkrétní situace tak, aby jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitostem. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny našeho bytí, se projevuje jako intuice nebo náhlá vnuknutí, často také jako obrazy nebo zvuky, které pak bývají transformovány do vyslovených myšlenek

Přístup k vyšším vibracím mentálního pole je ve spojení čelní čakry s čakrou temene hlavy. Je-li mentální vibrační pole dokonale rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního vibračního pole a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a poznání vyššího já.

Duchovní tělo

Duchovní tělo se také velmi často označuje jako tělo kauzální. Ze všech těl má nejvyšší frekvenci vibrací.

U lidí, kteří jsou v duchovní rovině ještě velmi nevědomí, se rozepíná spolu s aurou asi metr kolem fyzického těla. Duchovní vibrační pole a aura u dokonale “probuzeného” člověka mohou vyzařovat i několik kilometrů, přičemž se původní vejčitá forma aury změní v pravidelný kruh.

Pokud jste se někdy nacházeli v blízkosti osvíceného člověka, tak jste si možná všimli nálady, která panovala v jeho blízkosti. Vnímali jste naplnění lásky, světla a cítili jste se velice dobře a příjemně. Tato příjemná atmosféra se však změnila, pokud jste se od takového člověka vzdálili a vystoupili jste z dosahu jeho aury.

Duchovní vibrační pole a jeho aura září v nejněžnějších barvách, které však mají nepopsatelnou zářivou sílu. Z duchovní roviny bytí proudí ustavičně nejvyšší a nejzářivější energie do duchovního těla. Tím, že tato energie je částečně proměňována ve vibrace nižší frekvence, zaplavuje také tělo mentální, emoční a éterické. Zvyšuje tak vibrace těchto těl, takže ta mohou ve svém rámci působnosti dosáhnout vyššího vyjádření.

Duchovním tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, všeobecným prazákladem, ze kterého vyvstává stálým rozením všechno existující. Z této roviny máme vnitřní přístup ke všemu stvořenému.

Duchovní tělo je nesmrtelné a přetrvává celou cestu evoluce, zatímco ostatní těla znovu a znovu zanikají, jak se člověk vyvíjí ve stupních vědomí, vyžadujících bytí na fyzické, astrální nebo mentální úrovni.

Pouze díky duchovnímu tělu je možné poznat zdroj a cíl našeho bytí a rozumět vlastnímu smyslu našeho života. Jestliže se otevřeme jeho vibracím, získá náš život úplně novou kvalitu. Budeme unášeni při všem našem jednání naším vyšším já a náš život bude výrazem moudrosti, síly a všeobjímající lásky – přirozených vlastností našeho nejvyššího já.

 

<- Zpět na Úvod k problematice tématu Aura

Další kapitola Aura – Energie ->